ข่าวกิจกรรม

   กิจกรรมการมีส่วนร่วมผู้ของผู้บริหารกิจกรรมเจตจำนงต่อต้านการทุจริตร่วมกับฝ่ายสภาตำบล การมีส่วนร่วมผู้ของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหาร,นายธัญญะ ปัญญาดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกพร้อมสมาชิกสภาตำบล,นายทะนงศักดิ์ ฮวบสวรรค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก,ผู้อำนวยการทุกกอง,หัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแสดงประกาศเจตจำนง ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมีวัตถุประสงค์จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

   กิจกรรมเจตจำนงต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมผู้ของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหาร,นายทะนงศักดิ์ ฮวบสวรรค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก,ผู้อำนวยการทุกกอง,หัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแสดงประกาศเจตจำนง ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมีวัตถุประสงค์จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

   กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายอาธิป สายบุญ นายกอง์การบริหารตำบลดอนจิก ได้เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารตำบลดอนจิก จำนวน 50 คน

   การมีส่วนร่วมผู้ของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบนดอนจิก ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

    กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก นางประยงค์ วงจันทา ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร,นายสถิตย์ เสนา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ,นายกมลศักดิ์ สายเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.อุบลราชธานี นายประสิทธิ์ ทองเทพ ส.อบจ.อบ. เขตเลือกตั้งที่ 1 , นายทองจันทร์ สีชนะ ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 ,ด.ต.วิเชียร นาดูลย์ ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 3ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการนการดำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

       เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก โดย นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย รูปแบบต่างๆเพื่อที่จะสามารถป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และอุดมการณ์ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกมีกำลังสมาชิก อปพร. ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้ถึงขั้นตอนการประสานงานตลอดจนการรายงานข่าวด้านสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน ในเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการฝึกอบรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเข้มงวด

       เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก โดย นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบการดำเนินงานของกองทุน ข้อมูลสมาชิกกองทุน สถานะการเงินกองทุน รายชื่อสมาชิกกองทุนที่ยังไม่ชำระและสรุปจำนวนสมาชิกกองทุน รายจ่ายสวัสดิการต่างๆ เลือกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนจิกชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ พร้อมได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ลดความเหลื่อมล้ำ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก โดย นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการ รณรงค์การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาตอซัง พร้อมคณะผู้บริหาร ,นายอำพร กอแก้ว กำนันตำบลดอนจิก ,นายทนงศักดิ์ ฮวบสวรรค์ ปลัด อบต.ดอนจิก ,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซัง เพื่อเป็นการลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอซัง และสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ