×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/donjikgoth/domains/donjik.go.th/public_html/Donjik/Gallery/nun-1
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Donjik/Gallery/nun-1

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม วันพาแลง ฮักแพง แบ่งปัน “ม่วนซื่นบ้านเฮา กินข้าวแลงฮ่วมกัน”

{gallery}jeab-11-2567:::0:}

10 เมษา มหาสงกรานต์แก่งลำดวน โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี แก่งลำดวน วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอิสระ สมชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธาน พีธีเปิดโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีแก่งลำดวน โดยมีนายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ดังนี้ 1.เพื่อให้ประชาชนในตำบลดอนจิกได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นตำบลดอนจิก เป็นประจำทุกวันที่ 10 เมษายน 2.เพื่อสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในการจัดกิจกรรม การละเล่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม 3.เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของชุมชนและยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นโอกาสในการสร้างรายได้เข้าชุมชน ณ สถานที่ท่องเที่ยว แก่งลำดวน บ้านโนนลำดวน ตำบลดอนจิก

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria4c1305eb83

นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ประธานพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด"ดอนจิกเกมส์"ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 โดยมีนายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานฝ่ายจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและและประชาชนมีการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใส 2.เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กเยาวชนประชาชนมีความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและห่างไกลจากยาเสพติดโดยการเล่นกีฬา 3.เพื่อส่งเสริมความมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบมีวินัย มีความสามัคคีชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง 4.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมกลุ่มเกิดขึ้น ส่งเสริมความสามัคคีในการแข่งขันกีฬา 5.เพื่อส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาความสามารถนักกีฬาให้สูงขึ้น 6.เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 600 คน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria11ecacf931

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกพร้อมคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ ,นายประสิทธิ ทองเทพ ส.อบจ.อุบลฯ เขต 1 ,นายธัญญะ ปัญญาดี ประธานสภา,นายทองสา สีคำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนลำดวน ,ผู้นำชุมชน,พนักงานส่วนตำบลและประชาชนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ แก่งลำดวน เพื่อปรับปรุงทำความสะอาดเตรียมรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria86cbd5adeb

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ , สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณตน ,กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย และร่วมประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2567

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria0cebb2041e

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก รับมอบชุดยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Long Spinal Board) เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนในขณะปฏิบัติการช่วยเหลือ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriac22578d348

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก และพนักงาน อบต.ดอนจิก ร่วมงานการจัดกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม วันมาฆบูชา ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ วัดป่าสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria5c8e671bf6

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหารร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดตามและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2567

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria6c900eacea

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 09.00 น. นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มอบหมายให้ นายสง่า ดุจดาผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,นางบัวหลวง บุญเนตร หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแสดงพลัง ถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria378f0176cf

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ , สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriaec9fe9ff5e

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขต 8 ประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานฝ่ายจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriad76940bed7

วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ , สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม 2567

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriaa7eb042812

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ

{gallery}nun-1:::0:0{/gallery}

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายอาธิป สายบุญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ร่วมงานพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) เฉลิมฉลองการก่อตั้งอำเภอพิบูลมังสาหาร 160 ปี และบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria00fffa41c3

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ,นายไกรฤกษ์ ไกรเพชร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก และพนักงานส่วนตำบลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล,พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และวันดินโลก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria94fda7131c

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ , สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria14549d6180

 วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการร่วมงานส่งเสริมการขายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (เพื่อกิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นการกระจายสินค้าและบริการ 2.เพื่อสร้างให้เกษตรกรมีโอกาสพบผู้บริโภค ได้เรียนรู้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด 3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นภายใต้องค์ประกอบการท่องเที่ยวสีเขียวใน 3 มิติ ก่อให้เกิดแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่แสดงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria3a2b354c2a

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาตอซัง (กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ,ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตำบลดอนจิก,ผู้จัดการ ธกส.สาขาดอนจิก,ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,ประธานสภา,สมาชิกสภาตำบล,พนักงานส่วนตำบล ,เครือข่ายภาคีและชาวบ้านตำบลดอนจิก ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาตอซัง (กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว) ณ แปลงนาสาธิต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ในงานมีการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรม เอาแฮงสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว และนวดข้าว เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยวิถีชีวิตชาวนา 2. กิจกรรม เพิ่มคลังยา คลังอาหารชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตำบลนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน ร่วมกันปลูกสมุนไพร พืช ผัก สวนครัว ณ สวนสมุนไพรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก 3. กิจกรรมการไถกลบตอซังข้าว โดยได้รับการสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพจากสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีเพื่อการย่อยสลายตอซังข้าว และกิจกรรมการปลูกปอเทือง 4. และกิจกรรมการละเล่นว่าว และสนู ซึ่งเป็นของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นในฤดูหนาวหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ 5.กิจกรรมกินข้าวโฮมกันทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นเมนูจากผลผลิตจาก โคก หนอง นา เช่น ลาบหมาน้อย (อาหารท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี) ปิ้งปลา ปิ้งหนูนา ก้อยกุ้ง และส้มตำ ซึ่งสอดคล้องกับSDGs -เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ - เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย -เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriaf1af2cd5a0

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ