ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ พรหมศรี ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อาสามัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนจิก ให้การต้อนรับและร่วมโครงการฯ

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria2751b67ba4

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและวัดผลผลิตข้าวนาปี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.เครื่อข่าย) บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนจิก

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriafa7c346a47

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เวลา 09.00 น.ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ 3 โนนกลาง - ดอนจิก ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ตำบลดอนจิก

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriacaa384d207

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ำ สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป และเพื่อคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันจะเกิดความรักสามัคคีในชุมชน ลอยกระทงปีนี้ร่วมสืบสานประเพณีด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ งดเล่นดอกไม้ไฟและจุดพลุหรือโคมลอย

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria6e48a8b065

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนจิก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน สิ่งละอันพันละน้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้โอกาสต้อนรับอีกครั้ง

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria5987478f59

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,นางประยงค์ วงจันทา ท้องถิ่นอำเภอพิบูล,นายพนม เมืองก้อน ผู้ช่วยท้องถิ่น อ.พิบูลฯ,นายสถิตย์ เสนา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ,นายกมลศักดิ์ สายเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.อุบลราชธานี ,นายประสิทธิ์ ทองเทพ ส.อบจ.อบ. เขตเลือกตั้งที่ 1 ,ดาบตำรวจวิเชียร นาดูลย์ ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 3 ,ตลอดจนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอพิบูลมังสาหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวฯ ได้พิจารณา เรื่องการพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ของ อปท.ในเขตอำเภอพิบูลฯ เพื่อบรรจุแผนงานโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประสานแผน ตามอำนาจหน้าที่ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria7da362d775

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายอาธิป สายบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทงเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 8 พ.ย.2565 ณ สระน้ำ อบต.ดอนจิก

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriaa5d03f4ba2

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา เรื่องดังนี้ เรื่องการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มติที่ประชุม เห็นชอบ ผ่านไปด้วยดี

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria66a6ed4fa0

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผูุ้บริหาร และ พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการรณรงค์สวมผ้าไทย ประจำปี 2565

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria780a7a3d60

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานศูนย์ฯ พร้อมคณะกรรมการฯมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คัน เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้น

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriab7161bfc79

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสาน บำรุงรักษาจารีตประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดมุจลินทาราม บ้านดอนจิก หมู่ที่ ๑๔ และวัดศิริวัน บ้านนาดี หมู่ที่ ๕

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria28603bbf5b

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้ร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัดให้แก่ประชาชนภายใต้โครงการพาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) ณ ลานหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriab6cbce8838

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลดอนจิก โดยน.ส.นิชนันท์ พูลทอง คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนจิก ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 2.เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งความคิด ความรู้ ความสามารถและความถนัด 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสภาอบต.ดอนจิก

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria584f5d7a59

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มอบหมายให้นายจอม โชติรัตน์ รองนายก อบต.,นายไกรฤกษ์ ไกรเพชร รองนาย อบต.และงานส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมกับเกษตรอำเภอ,ปศุสัตว์อำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนจิก เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ณ อาคารส่งเสริมการเกษตร อบต. ดอนจิก

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriad4a24b0c13

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ , สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565 เพื่อ เตรียมความพร้อมบริการประชาชน และรับทราบนโยบายจากผู้บริหาร ในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriad96c96b0b6

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอกจิก ประธานพิธีเปิด“โครงการชุมชนก้าวไกลไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2565 ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเงินการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(สปสช.)โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการอาหารแผงลอย ผู้ประกอบการร้านค้าร้านชำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป โดยมีนางศิรยา จันทะโคตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลดอนจิก กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาหารตระหนักและให้ความสำคัญในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และได้สินค้าที่มีคุณภาพ 2. เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกซื้อและเลือกบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหารภายในเขตพื้นที่เป้าหมาย 4. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านชำ ร้านอาหาร และพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในด้านการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriab65f26d590

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอกจิก ประธานพิธีเปิดโครงการการอบรมส่งเสริมสุขภาพและการให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid -19 ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเงินการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(สปสช.)โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโดยมีนายสุทัศน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 2.เพื่อให้สถานศึกษาปลอดจากการแพร่เชื้อโรคโควิด -19 3.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในมาตรการดูแลนักเรียนในระหว่างที่อยุ่โรงเรียน

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriaef61614560

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานในพิธีฝึกอบรมโครงการสันทนาการและการออกกำลังกายด้วยไม้พลอง ประจำปี 2565 และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด และนายทองคูณ บุญคูณ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลดอนจิก กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจและพัฒนาทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านกิจกรรมนันทนาการ และการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยไม้พลอง 2. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นขวัญและกำลังใจทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้ 3. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีคุณค่าในตนเอง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชนที่สนใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในตำบลดอนจิก รวมทั้งสิ้น 50 คน

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriabade9e6ebd

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกประธานในพิธีฝึกอบรมโครงการสันทนาการและการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง และกิจกรรมโครงการ ผู้สูงวัย ขยับกาย ใส่ใจสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิคและการเต้นบาสโลป ประจำปี 2565 โดยมีนายทองคูณ บุญคูณ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลดอนจิก กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 .เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจและพัฒนาทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านกิจกรรมนันทนาการ การเคลื่อนไหว เกม และดนตรี 2.เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นขวัญและกำลังใจทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้ 3.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนในชุมชนการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการประชาชนที่สนใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในตำบลดอนจิกรวมทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleriac73ef2fb26

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหาร ,พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถนน เส้น บ้านแก่งเจริญสุข หมู่ที่ 22 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนนสาธารณะ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลดอนจิก ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะมูลฝอย และลดปัญหาภาวะโลกร้อน

View the embedded image gallery online at:
https://donjik.go.th/news/activity-news#sigProGalleria34611920a5

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ