EIT 2024

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมโรงเรียนครอบครัว : พื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัย)

นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมโรงเรียนครอบครัว : พื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัย) โดยมีนายอนุสรณ์ ริมทอง ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลดอนจิกกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัว 2. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว 3. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 5. เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ โลกออนไลน์ Social media และรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานและครอบครัวในเขตตำบลดอนจิก {gallery}jeab-news1:::0:}

[ 12-06-2567 ] Hits:86

กิจกรรม วันพาแลง ฮักแพง แบ่งปัน “ม่วนซื่นบ้านเฮา กินข้าวแลงฮ่วมกัน” 2567

กิจกรรม วันพาแลง ฮักแพง แบ่งปัน “ม่วนซื่นบ้านเฮา กินข้าวแลงฮ่วมกัน” {gallery}jeab-11-2567:::0:}

[ 11-04-2567 ] Hits:245

กิจกรรม 10 เมษา มหาสงกรานต์แก่งลำดวน โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี แก่งลำดวน 2567

10 เมษา มหาสงกรานต์แก่งลำดวน โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี แก่งลำดวน วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอิสระ สมชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธาน พีธีเปิดโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีแก่งลำดวน โดยมีนายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ดังนี้ 1.เพื่อให้ประชาชนในตำบลดอนจิกได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นตำบลดอนจิก เป็นประจำทุกวันที่ 10 เมษายน 2.เพื่อสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในการจัดกิจกรรม การละเล่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม 3.เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของชุมชนและยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น...

[ 11-04-2567 ] Hits:252

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด"ดอนจิกเกมส์"ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567

นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ประธานพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด"ดอนจิกเกมส์"ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 โดยมีนายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานฝ่ายจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและและประชาชนมีการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใส 2.เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กเยาวชนประชาชนมีความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและห่างไกลจากยาเสพติดโดยการเล่นกีฬา 3.เพื่อส่งเสริมความมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบมีวินัย มีความสามัคคีชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง 4.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมกลุ่มเกิดขึ้น ส่งเสริมความสามัคคีในการแข่งขันกีฬา 5.เพื่อส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาความสามารถนักกีฬาให้สูงขึ้น 6.เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ...

[ 26-03-2567 ] Hits:204

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลดอนจิก

   สถานที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลดอนจิก มีอยู่ 5 แหล่ง 1.แก่งลำดวน 2.แก่งชมพู 3.แก่งใหญ่ 4.แก่งปลาขาว 5.แก่งกกไม้   1.แก่งลำดวน ประวัติความเป็นมาแก่งลำดวนเป็นแก่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ สมัยก่อนเชื่อกันว่าภายในแก่งจะประกอบไปด้วยท่าบก วังสิม วังหมู เกาะกาหลงซึ่งจะปรากฏเป็นโขดหินสูงและมีสายน้ำไหลผ่านคือ ลำห้วยกว้าง ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเรียกกันว่า “แก่งสูง” จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2535...

[ 10-03-2565 ] Hits:971

แก่งลำดวน

      แก่งลำดวน (Kaeng Lamduan Rapids) เป็นแก่งหินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนลำดวน หมู่ 6 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-03-2565 ] Hits:2034

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ