การจัดการสารสนเทศ

วันอังคาร, 01 กุมภาพันธ์ 2565 08:59
การจัดการสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
2. ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
3. ระบบสารสนเทซที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
4. การควบคุมภายในระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
6. ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นภายนอกองค์กร
8. การนำระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้ได้เสียภายในองค์กร
9. ระบบ Back Office สามาถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
10. นำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งความรู้
แผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan)
แผนแม่บทสารสนเทศ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือ/ลิงค์ระบบ

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ