วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 13:23

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

เรื่อง  ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  

 

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นั้น

๑.แจ้งด้วยตนเองได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  เลขที่ 342 หมู่ที่ 14 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110                                                                                                ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4595-9675 ต่อ 303                                                                                                

๓. ทางโทรสาร หมายเลข 045-959-741                                                                                                           

๔. ผ่านทางเว็บไซต์ : http:// www.Donjik.go.th

๕. Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

๖. E – Mail : Donjik๒๓@hotmail.com

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ