ข่าวกิจกรรม

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีประชุมร่วมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาตำบล,และประชาชน เข้าร่วมกำหนดจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 

หยุดพาหะ​ ของโรคลัมปิ​ สกิน​ ลดการแพร่เชื้อในฟาร์ม​ ฉีดยาบำรุง ,ยาถ่ายพยาธิ,พ่นคอก,พ่นโค
ด้วยความห่วงใย จาก อบต.ดอนจิก
นที่ 6 มิถุนายน 2564
นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้ร่วมโครงการ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกาจัดลูกน้ายุงลาย ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม ๔. ทาให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดศพด.ในสังกัดอบต.ดอนจิก
Cr.กองการศึกษา
วันที่ 30 มิถุนายน.2564
นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาและชุมชนมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อทำการฝึกอบรมและซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) เพื่อสร้างความตระหนัก ความรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ สถานศึกษา ชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 29 มิย.64
นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริการส่วนตำบลดอนจิก มอบหมายให้สำนักปลัดโดยงานป้องกันฯ ออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุม ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ณ รร.บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
Cr.งานป้องกันฯ
? วันนี้ 7 พฤษภาคม 2564 ?
นายหนู สีสาสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่ง ผ่านระบบ Zoom cloud meeting เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิค-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

วันที่ 10 มี.ค.2564

งานเกษตร สำนักปลัด จัดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อาสาสมัครเกษตรเกษตรหมู่บ้านและสภาเกษตร ตำบลดอนจิก 

โดยมีวัตถุประสงค์

- เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกร

- เพื่อเสนอแน่ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตร

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ