Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่  15 มิถุนายน 2563

นายรำพันธ์ ผลรักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563

เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก และหน่วยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานอื่นๆ เข้ารับฟังและเสนอปัญหาความเดือดร้อน ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดต่อไป

เรื่องการรับรองรายการการประชุมที่แล้ว

มติรับรอง 33 เสียง

เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

โอนงบประมาณเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคสล.และถนนลาดยาง 

มติที่ประชุมเห็นชอบ. 38  เสียง

เรื่องอื่นๆ

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2563
"ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง"
ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก การสูบบุหรี่นอกจากส่งผลเสียต่อร่างกายแล้ว ยังคงเสี่ยงต่อการติดโควิด-19

วันที่ 14 พ.ค.2563

งานเกษตร สำนักปลัด จัดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อาสาสมัครเกษตรเกษตรหมู่บ้านและสภาเกษตร ตำบลดอนจิก 

โดยมีวัตถุประสงค์

- เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกร

- เพื่อเสนอแน่ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตร

เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จัดพิธีลงนามถวายพระพร นำโดย นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก รองนายก ประธานสภา ปลัด อบต. รองปลัด อบต. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ทุกคน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

และแสดงสัณลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ศุภลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมพนักงานส่วนตำบลและคณะคุณครูทุกศูนย์ในสังกัดอบต.ดอนจิกร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและล้างพื้นที่ตลาดนัดเพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ