Hot News :

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563

วันที่  15 มิถุนายน 2563

นายรำพันธ์ ผลรักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563

เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก และหน่วยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานอื่นๆ เข้ารับฟังและเสนอปัญหาความเดือดร้อน ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดต่อไป

เรื่องการรับรองรายการการประชุมที่แล้ว

มติรับรอง 33 เสียง

เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

โอนงบประมาณเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคสล.และถนนลาดยาง 

มติที่ประชุมเห็นชอบ. 38  เสียง

เรื่องอื่นๆ

Image Gallery

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ